HỌC GÌ TRONG NHÓM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT?
(Share tự do cho bạn bè quan tâm!)
Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt do chúng tôi lập ra để chia sẻ miễn phí kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp cho các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam. Đây là một Group hoạt động phi lợi nhuận, phi vụ lợi, như một hình thức thiện nguyện, trao tặng tri thức, với mong muốn đóng góp cho cộng đồng (chúng tôi nghỉ hưu nên… rảnh quá! ?). Group có sứ mệnh đúng như tên gọi của nó – phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt.
Group hiện đã có gần 23.000 thành viên, với hàng nghìn bài viết online và mấy chục lần hội thảo offline về nhiều chủ đề khác nhau. Gần 3 năm qua, những người kiên trì và chuyên tâm đi theo Group, ít nhất đã học và áp dụng được những thứ này vào trong hoạt động quản lý kinh doanh của mình:
– Hiểu đúng, xây dựng, và truyền thông các câu tuyên ngôn doanh nghiệp (triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi…)
– Hiểu đúng về chiến lược và các cấp chiến lược trong công ty.
– Cách thức phân tích, hoạch định chiến lược kinh doanh, bao gồm phương pháp, quy trình, công cụ phân tích chiến lược
– Hiểu đúng về các chiến lược chức năng (marketing, bán hàng, nhân sự, tài chính, sản xuất, cung ứng…)
– Hiểu đúng về mô hình kinh doanh và cách thiết kế mô hình kinh doanh.
– Thành tố quan trọng của mô hình kinh doanh.
– Quan hệ giữa mô hình kinh doanh với chiến lược kinh doanh
– Chiến lược thương hiệu, cách thức xây dựng thương hiệu mạnh
– Chiến lược bán hàng, chiến lược phân phối
– Lập kế hoạch bán hàng & kế hoạch KD
– Hiểu đúng về bán hàng chuyên nghiệp
– Quan hệ giữa marketing và thương hiệu
– Quan hệ giữa thương hiệu và sản phẩm…
– Xây dựng thương hiệu bằng chìa khóa thương hiệu (Brand Key)
– Thấu hiểu khác hàng (customer insight)
– Marketing & Sales
– Quản lý chất lượng (QM, QP, QA, QC, QI, PDCA, 7M trong sản xuất, quan hệ giữa chi phí và chất lượng…)
– Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân
– KPI, OGSM, Balanced Scorecard (BSC)
– Các thành tố chủ yếu của ngôi nhà doanh nghiệp
– Năng lực quản lý và lãnh đạo (management & leadership)
– Khởi nghiệp – yếu tố thành công, yếu tố thất bại
– Công cụ đánh giá hành vi con người DISC
– Hiểu đúng về R&D
– Quản lý rủi ro tài chính
– Xử lý khủng hoảng truyền thông
– Hệ thống lương 3P (cảnh báo cẩn trọng khi áp dụng)
– Hiểu thế nào là chi phí chìm (sunk cost)
– Phân công, giao việc, tổ chức hộp họp
– Lập kế hoạch làm việc.
– …….
Đó là những thứ mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường rất quan tâm. Tất nhiên, trong số đó, rất nhiều thứ ngay cả các tập đoàn lớn cũng rất cần và nên áp dụng.
Ngoài ra, hàng loạt các chủ đề dưới đây cũng đang và sẽ được chia sẻ cho các công ty, tập đoàn đa ngành có quy mô lớn và rất lớn:
– Corporate Governance Principles (Các nguyên tắc quản trị công ty)
– Corporate Governance vs Corporate Management (Quản trị và Qlý công ty)
– Network Level Strategies (Chiến lược liên kết tập đoàn đa ngành)
– Corporate Strategies (Chiến lược tập đoàn đa ngành)
– Business Unit Strategies (Chiến lược kinh doanh)
– Functional Strategies (Chiến lược chức năng dành cho các khối chức năng)
– Corporate Restructuring / Recreating ( Tái lập, tái cấu trúc tập đoàn)
– Company Restructuring (Tái cấu trúc công ty)
– Corporate Model (Mô hình tập đoàn – sao cho tối ưu nhất)
– Business Model / Business Model Canvas (Mô hình KD)
– Company Orgnanizational Structure (Cơ cấu tổ chức công ty)
– Corporate/Company Culture (Văn hóa doanh nghiệp)
– Brand Startegies (Chiến lược thương hiệu);
– Marketing Strategies (Chiến lược Marketing
– Sales Strageies (Chiến lược bán hàng)
– Distribution Channel Strategies (Chiến lược kênh phân phối)
– Supply Chain Strategies (Chiến lược chuỗi cung ứng)
– Communication Strategies (Chiến lược truyền thông)
– Finance Strategies (Chiến lược tài chính)
– Procurement Strategies (Chiến lược mua hàng)
– Investment Strategies (Chiến lược đầu tư)
– HR Develoment Strategies (Chiến lược phát triển nguồn nhân lực)
– Human Capital Management (Quản lý vốn con người)
– Change Management (Quản lý sự thay đổi)
– Quality Management (Quản lý chất lượng)
– Investor Relatrions Management (IRM – Quản lý quan hệ nhà đầu tư)
– Organization Development Management (Quản lý phát triển tổ chức)
– Balanced Scorecard (Thẻ cân bằng điểm)
– OGSM (Objectives – Goals – Strategies – Measures)
– Business Plan (Xây dựng kế hoạch kinh doanh)
– EDR (Executive Development Review)
– Succession Planning (Hoạch định nhân sự kế thừa)
– PMP (Performance Management Program – Quản trị hiệu quả làm việc)
– Salary Structure (Cấu trúc lương, 3P – Position-Person-Perfomance)
– Management System (Hệ thống quản lý)
– Risk Management (Quản lý rủi ro)
– Financial Risk Management (Quản lý rủi ro tài chính)
– Internal Control System (Hệ thống kiểm soát nội bộ)
– Production Management (Quản lý sản xuất)
– Suply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng)
– S&OP (Hoạch định bán hàng-sản xuất)
– SOP (Quy trình chuẩn)
– ISO, TQM, TPM, Kaizen, 5S, Lean, 6-sigma, SQC, SPC…
-…
Và còn hàng trăm chủ đề khác nữa, chúng tôi không thể liệt kê hết. Đó là những thứ chúng tôi từng trải nghiệm, từng lăn lộn nhiều năm trong môi trường đa quốc gia lẫn DN Việt, không phải chỉ lấy từ sách vở, tài liệu. Chúng tôi vẫn đang thực hiện sứ mệnh của mình bằng các bài viết chia sẻ online và thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo offline để chia sẻ các chủ đề thiết thực mà nhiều doanh chủ và cấp quản lý cả trong và ngoài Group quan tâm.
Long Nguyen Huu – Founder Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt
(Bạn muốn gia nhập Group, hãy đọc kỹ mô tả và click "tham gia". Vui lòng trả lời ngắn gọn 3 câu hỏi trước khi được kết nạp! Sáng ngày 13/5, chúng tôi có hội thảo offline về Marketing & Sales tại SG. Bạn có thể đăng ký tham gia qua Cooc Cui Thòng)

0902.652.087